WhatsApp
רג'ל בוואטסאפ
פרטיות

מדיניות פרטיות

התנאים שלהלן מפרטים את עיקרי מדיניות הפרטיות הנוהגת על ידי "רג'ל סטודיו" (להלן: "רג'ל סטודיו בע"מ") באתר תחת שם המתחם "לינק לאתר" ("האתר"), בין השאר, את האופן שבו "רג'ל סטודיו" משתמשת במידע הנמסר לה ו/או שנאסף על ידה במסגרת הגלישה ו/או השימוש של גולשים ומשתמשים באתר (להלן: "מדיניות הפרטיות").

מדיניות הפרטיות חלה הן על האתר בעברית והן על האתר באנגלית, והאמור בה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחיות בלבד, אולם מתייחס לגברים ולנשים כאחד.

מידע שאינו מזהה אישית

בעת השימוש באתר ייתכן ו"רג'ל סטודיו" תאסוף אודותיך מידע כללי שאינו מזהה אישית, לרבות ללא הגבלה, מידע בנוגע אופי גלישתך באתר, המדורים בהם גלשת, מוצרים ושירותים שהתעניינת בהם, תוכן שצפית בו באתר, הצעות ופעילויות שונות שעניינו אותך, מיקום המחשב שבאמצעותו גלשת לאתר, כתובת IP ועוד.

דרכי האיסוף של המידע כאמור כוללות, בין היתר, שימוש בנתוני התקשרות, שימוש בעוגיות (cookies), שימוש בכתובת IP או בקוד מספרי המזהה את המחשב שבאמצעותו גלשת לאתר.

ייתכן ושימוש במידע זה יעשה על ידי רג'ל סטודיו ו/או יועבר על ידי רג'ל סטודיו לצדדים שלישיים. מידע מסוג זה הינו מידע אשר אינו מזהה אותך אישית, אך הוא יכול להועיל, לרבות אך ללא הגבלה, לשם תפעול האתר, לשיפור השירותים והמוצרים המוצעים באתר, לצרכי אבטחת מידע, לצורך שיפור השירותים שרג'ל סטודיו מציעה לך באתר.

מידע מזהה אישית

בעת השימוש באתר ייתכן ורג'ל סטודיו תאסוף אודותיך מידע מזהה אישית. איסוף מידע זה יעשה אך ורק אם המידע התקבל באתר על ידך בצורה וולנטרית (לדוגמא, בעת מילוי טפסים מסוימים באתר). מידע זה יכלול, בין היתר, שם פרטי, שם משפחה, כתובת מייל, כתובת, מספר טלפון, מקצוע, תחום עיסוק וכל מידע אחר אותו תבחר להעביר לרג'ל סטודיו.

השימוש במידע כאמור, נועד, בין היתר, לשם אספקת מידע נוסף המבוקש על ידי לקוחות, עזרה, תמיכה ועדכונים בנוגע למוצריה והטכנולוגיות של רג'ל סטודיו.

אם תרצה למחוק ו/או לשנות מידע המזהה אותך אישית, אנא שלח אי-מייל לכתובת: oleg@rjlstudio.co.il, וציין בו כי אתה מעוניין כי מידע זה יימחק ו/או לשנות את המידע. שים לב כי מחיקה של מידע זה אינה מונעת מרג'ל סטודיו להשתמש במידע שאינו מזהה אותך אישית שנאסף לפי האמור לעיל.

חומר פרסומי

בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) – התשס"ח, בכפוף להסכמתך המפורשת בעת הרישום למערכת לקבלת מידע לקהל מקצועי ו/או מילוי טופס ליצירת קשר ו/או בעת מילוי פרטים לבחירת מתקין, כפי שמוצגים באתר, רג'ל סטודיו תהא רשאית להשתמש במידע מזהה אישית, כגון כתובת דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון שמסרת, כדי לשלוח אליך מפעם לפעם, מידע בדבר שירותי האתר וכן מידע שיווקי ופרסומי מטעם רג'ל סטודיו ("חומר פרסומי"). יובהר כי במידה וסימנת כי הנך מאשר קבלת חומר פרסומי, בכל עת יהיה באפשרותך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של רג'ל סטודיו על ידי פניה בכתב לשירות לקוחות של רג'ל סטודיו בכתובת המייל: oleg@rjlstudio.co.il.

מסירת מידע לצד שלישי

רג'ל סטודיו לא תעביר לצדדים שלישיים כלשהם מידע מזהה אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:

  • במקרה שתפר את תנאי השימוש ו/או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות האסורות על פי דין (לרבות פעולות שלפי שיקול דעת של רג'ל סטודיו יש בהן כדי לסתור כל דין), או ניסיון לבצע פעולה כאמור. מובהר כי רג'ל סטודיו תהא רשאית למסור מידע מזהה אישית אודותיך ככל הנדרש לפי כל דין, לרבות ומבלי לגרוע, מקום בו יינתן צו שיפוטי או מנהלי למסירת פרטיך או המידע אודותיך כאמור לצד שלישי כלשהו;
  • במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, מכל מין וסוג שהוא, אם יהיו, בינך לבין רג'ל סטודיו ו/או מי מטעמה;
  • בכל מקרה שלסבירות דעתה של רג'ל סטודיו, מסירת המידע נחוצה בכדי למנוע נזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי כלשהו. במקרה כאמור תפעל רג'ל סטודיו ככל שביכולתה על מנת לידע אותך על העברת מידע כאמור.

פרקטיקה נהוגה על ידי צדדים שלישיים

מדיניות הפרטיות שפורטה לעיל אינה חלה על מידע הנאסף על ידי ספקי מידע ושירותים, מפרסמים, אתרי רג'ל סטודיו אינה אחראית ואינה יכולה להיות אחראית על מידע שכזה או על מדיניות הפרטיות של אתרי אינטרנט להם עשוי להיות קישור מהאתר ו/או אתרי האינטרנט אשר מכילים בתוכם קישור לאתר.

אבטחת מידע

רג'ל סטודיו מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. חשוב לזכור כי למרות שמערכות ונהלים אלה מצמצמים במידה ניכרת את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המערכת, אין בהם בטחון מוחלט. בהתאם, אין באפשרותה של רג'ל סטודיו להתחייב כי האתר ו/או השירותים באתר יהיו מוגנים באופן מלא מפני גישה בלתי-מורשית.

שינויים במדיניות הפרטיות

תשומת לבך מופנית לכך כי רג'ל סטודיו שומרת על זכותה לשנות, מעת לעת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי את הוראות מדיניות הפרטיות המפורטות לעיל. בהתאם, מומלץ להקפיד ולבקר מפעם לפעם בדף זה על מנת להתעדכן בשינויים אלו ולעיין בתנאי מדיניות הפרטיות.

פרטי קשר

  • שירות לקוחות טלפוני: 054-7396882
  • דואר אלקטרוני: oleg@rjlstudio.co.il
  • פניה באמצעות "צור קשר" באתר.

הצהרת הנגישות עודכנה ביום: 27/02/2023